Het lijstblok 'gekochte producten' kan alleen op een productdetailpagina geplaatst worden.
Warmte helpt duurzame doelstellingen - Aeneas Media

Lokale initiatieven helpen Nederland van het gas af

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 22 maart 2016 Energie+ 2016/1 224x gelezen

In de energietransitie gaat het meestal over elektriciteit, maar de realiteit is dat we vier keer zoveel warmte gebruiken. En dat wordt bijna nog volledig fossiel opgewekt. Daarnaast blijft veel van onze energie nu ongebruikt, een voorbeeld daarvan is restwarmte. Het is dan ook geen wonder dat nu juist aandacht ontstaat voor het verduurzamen van de warmtevraag en voor efficiency van de energieproductie. Juist hier zijn tegen beperkte maatschappelijke kosten grote stappen te zetten.
  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4

Pagina 1

Tekst Maya van der Steenhoven, Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland
In de energietransitie gaat het meestal over elektriciteit, maar de realiteit is
dat we vier keer zoveel warmte gebruiken.  ...
Tekst Maya van der Steenhoven, Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland In de energietransitie gaat het meestal over elektriciteit, maar de realiteit is dat we vier keer zoveel warmte gebruiken. En dat wordt bijna nog volledig fossiel opgewekt. Daarnaast blijft veel van onze energie nu ongebruikt, een voorbeeld daarvan is restwarmte. Het is dan ook geen wonder dat nu juist aandacht ontstaat voor het verduurzamen van de warmtevraag en voor efficiency van de energieproductie. Juist hier zijn tegen beperkte maat- schappelijke kosten grote stappen te zetten. Lokale initiatieven helpen D e Raad voor de leefomgeving en infra- structuur (Rli) heeft in haar advies Rijk zonder CO2 al de voorzet gegeven in ieder geval te beginnen de gebouwde omge- ving in 2035 CO2-neutraal te maken. In het Energierapport wordt dit door Minister Kamp verder uitgewerkt. Hierin staat dat de inzet van gas voor verwarming van huizen, gebou- wen en kassen fors omlaag moet. Dit betekent in de praktijk dat in een groot aantal wijken er een andere infrastructuur komt voor verwar- ming dan de huidige gasinfrastructuur. Hier- voor is energiebesparing van belang, maar ook elektrische oplossingen, groen gas en (rest)warmte. Minister Kamp benadrukte daarnaast dat 25% van de bestaande wonin- gen moet overgaan van aardgas naar een col- lectieve warmtevoorziening. Om deze omslag te maken moet per wijk wor- den gekeken welke maatregel het beste past bij de type woningen en de ligging van de wijk. In de aankomende maanden maken de samen- werkende overheden regelgeving, processen en tools om deze transitie verder uit te werken. In Zuid-Holland zijn het programmabureau Warmte Koude Zuid-Hollland, de provincie en gemeenten hier in samenwerking met het Rijk mee begonnen. Reeds 25 gemeenten zijn gestart met het maken van een warmtekoude- atlas. Deze kaart geeft een overzicht van alle mogelijkheden. Waar liggen de bestaande warmtenetten? Waar zitten de grote lokale warmte-overschotten? Welke wijken komen in aanmerking voor nul-op-de-meter en waar zijn mooie plekken voor zonnecentrales? Deze kaart geeft het benodigde inzicht. Nog veel belangrijker is het proces erna. Gemeenteamb- tenaren, raadsleden, netbeheerders, grote aanbieders en vragers van warmte, woning- bouwcorporaties en burgers via co?peraties of wijkverenigingen gaan met deze kaart om tafel 20 Energie+ nr 1 maart 2016

Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.