Het lijstblok 'gekochte producten' kan alleen op een productdetailpagina geplaatst worden.
Glastuinbouw van energieverbruiker naar energieleverancier - Aeneas Media

Glastuinbouw van energieverbruiker naar energieleverancier

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 3 juli 2008 Energie+ 2008/4 47x gelezen

Leverancier van bloemen, planten, groenten én energie. In 2020 hoopt de glastuinbouw deze ambitie waar te maken. Het omvangrijke programma ‘Kas als Energiebron’ leidt de zoektocht naar de juiste methoden en teelttechnieken in goede banen. Maar er blijven knelpunten, waaronder verouderde wet- en regelgeving.

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Links in dit artikel

Pagina 1

Door Jan Smits en Dennis Medema ? Productschap Tuinbouw foto Arie J. Jager
26 Energie+ nr4 juli 2008
jaarbasis komt er in een kas meer warmte
naar binnen dan dat er nodig is voor de
teelt. 's ...
Door Jan Smits en Dennis Medema ? Productschap Tuinbouw foto Arie J. Jager 26 Energie+ nr4 juli 2008 jaarbasis komt er in een kas meer warmte naar binnen dan dat er nodig is voor de teelt. 's Zomers wordt er dan warmte ge- oogst en in waterhoudende lagen in de bo- dem opgeslagen. `s Winters wordt de warm- te weer gebruikt voor verwarming van de kas en de kou wordt in de bodem opgesla- gen voor gebruik in de zomer. Ook hoeven de ramen hierdoor minder vaak en ver open om de overtollige warmte af te voeren. Dit concept wordt daarom semi-gesloten kas genoemd. Met de huidige technische concepten kan circa 30 procent op het fossiele energiege- bruik worden bespaard. Ook wordt er min- der water gebruikt en is er minder risico van het binnen komen van ongewenste in- secten. Belangrijk voordeel is dat het kli- maat in de semi-gesloten kas beter op de behoefte van het gewas kan worden afge- stemd. Door optimalisering van de CO2- concentratie, temperatuur en luchtvochtig- heid kunnen meer en betere bloemen, planten en groenten worden geoogst. Dit is naast de energiebesparing noodzakelijk om de aanzienlijke meerkosten van een semi- gesloten kas binnen een redelijke termijn terug te verdienen. Maar hier zit ook het knelpunt. Leverancier van bloemen, planten, groenten ?n energie. In 2020 hoopt de glastuinbouw deze ambitie waar te maken. Het omvangrijke programma `Kas als Energiebron' leidt de zoektocht naar de juiste methoden en teelttechnieken in goede banen. Maar er blijven knelpunten, waar- onder verouderde wet- en regelgeving. De glastuinbouw werkt al jaren aan het effici?nter gebruik van energie. Met als resultaat dat de energie-effici?ntie van de sector in ruim 25 jaar met 60 procent is verbeterd. Maar met een jaarlijks gebruik van 3,5 miljard kubieke meter aardgas is de sector nog steeds grootverbruiker van fos- siele energie. De uitdaging gaat nu dan ook veel verder. Met het in 2003 gestarte pro- gramma `Kas als Energiebron' (zie kader) is de ambitie dat in 2020 nieuw te bouwen kassen klimaatneutraal zijn en dat het ge- bruik van fossiele energie sterk omlaag is gebracht. Onlangs hebben LTO Glaskracht Neder- land, Productschap Tuinbouw en de Rijks- overheid ook het convenant `Schone en Zuinige Agrosectoren' ondertekend. Daar- in worden voor 2020 de volgende ambities gesteld: ? Reductie van de CO2-emissie met 48 pro- cent ten opzichte van 1990. ? Aandeel duurzame energie 20 procent. ? Verbetering van de energie-effici?ntie met 2 procent per jaar. Deze doelen zijn ambitieus maar voor de glastuinbouw ook onvermijdelijk en zeer noodzakelijk. De glastuinders hebben im- mers grote problemen om de sterk gestegen gasprijzen te betalen. Daarnaast zullen ze ook door het toenemende klimaatbewust- zijn hun `license to produce' moeten behou- den door zuinig met energie om te gaan. Niet ??n oplossing Er is voor de glastuinbouw met 7.000 zelf- standige ondernemers op diverse locaties, met een breed spectrum aan producten en een gevarieerde veeleisende afzetmarkt niet ??n oplossing voor klimaatneutrale teelt. Daarom is vanaf 2003 op basis van verkenningen en haalbaarheidsstudies een breed programma opgezet. De glastuin- bouwondernemers worden ondersteund met een zo breed mogelijk scala aan opties en oplossingsrichtingen. Daarbij worden diverse instrumenten ingezet zoals verken- ningen en haalbaarheidsstudies, technisch onderzoek, demonstratieprojecten, een ontwerpwedstrijd energieproducerende kas, ondernemersplatforms en communi- catie (via onder andere een speciale website voor glastuinbouwondernemers www.ener- giek2020.nu). Kas als zonnecollector Betere benutting van zonne-energie vormt ??n van de belangrijke transitiepaden. Op Glastuinbouw van energieverbruiker naar energieleverancier

Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.