Het lijstblok 'gekochte producten' kan alleen op een productdetailpagina geplaatst worden.
Druk op biobrandstoffen stijgt; doelstelling blijft intact - Aeneas Media

Druk op biobrandstoffen stijgt; doelstelling blijft intact

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

vrijdag 16 mei 2008 Energie+ 2008/3 22x gelezen

De Europese Commissie staat onder toenemende druk van milieuorganisaties, Europees Parlement en sommige lidstaten om het verplichte aandeel van 10

procent transportbrandstoffen uit biomassa in 2020 los te laten. Maar vooralsnog houdt de Commissie haar poot stijf.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

internationaal
42 Energie+ nr3 mei 2008
Druk op biobrandstoffen
stijgt; doelstelling blijft intact
Door Rolf de Vos ? GreenPrices.com Foto Terrance Emerson
De Europese Commissie staat
onder ...
internationaal 42 Energie+ nr3 mei 2008 Druk op biobrandstoffen stijgt; doelstelling blijft intact Door Rolf de Vos ? GreenPrices.com Foto Terrance Emerson De Europese Commissie staat onder toenemende druk van mi- lieuorganisaties, Europees Par- lement en sommige lidstaten om het verplichte aandeel van 10 procent transportbrandstoffen uit biomassa in 2020 los te la- ten. Maar vooralsnog houdt de Commissie haar poot stijf. De doelstelling voor biobrandstoffen, die onderdeel uitmaakt van de Euro- pese doelstelling om in 2020 20 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen te laten komen, staat om drie redenen ter discussie. Ten eerste valt de forse stijging van voedselprijzen op de wereldmarkt sa- men met een toenemende vraag naar bio- brandstoffen, vooral in de Verenigde Staten en Europa. Op het allerhoogste niveau van wereldleiders ? recent nog door de Britse premier Gordon Brown ? worden oproepen gedaan om de vraag naar biobrandstoffen tenminste tegen deze achtergrond te her- overwegen. Ten tweede is er de vraag of de huidige ge- neratie biobrandstoffen wel zo effectief de klimaatverandering bestrijdt. De productie van biobrandstoffen van de huidige `eerste' generatie, voornamelijk ethanol of diesel gemaakt uit suikerriet, ma?s, graan of plantaardige oli?n, kost namelijk vaak nog zoveel fossiele brandstoffen dat de emissie- reductie ten opzichte van de ouderwetse diesel of benzine maar enkele tientallen procenten bedraagt. Ten derde is er de bedreiging dat de aanleg van nieuwe landbouwarealen voor de pro- ductie van biobrandstoffen ten koste zal gaan van het milieu. In sommige gevallen, zoals bij het omploegen van regenwoud of veengronden, zou de productie van bio- brandstoffen zelfs direct klimaatverande- ring bevorderen in plaats van afremmen. De opgeslagen koolstof in die grond komt dan namelijk vrij in de atmosfeer. Volgens allerlei recente modellen duurt het soms wel tientallen jaren voordat die extra uit- stoot is gecompenseerd met de productie van biomassa. Criteria In haar voorstellen voor een richtlijn voor duurzame energie stelt de Commissie voor om al deze negatieve consequenties van het verbouwen van energiegewassen te lijf te gaan met een uitgebreide set van duur- zaamheidscriteria. Zo eist de Commissie dat de 10 procent doelstelling alleen mag worden ingevuld met biobrandstoffen die ten minste 35 procent van de emissies redu- ceren. Bovendien stelt de Commissie aller- lei eisen aan het grondgebruik. Gronden die tot recent nog door het leven gingen als regenwoud, veengrond of andere kostbare grondsoorten, kunnen geen grondstof op- leveren die meetelt voor de EU-doelstel- ling. Controleren Is dat voldoende om de duurzaamheid van biobrandstoffen te garanderen? Waar- schijnlijk niet. De controle op de productie van dergelijke transportbrandstoffen zal in de 27 lidstaten misschien nog haalbaar zijn. Het zal vooral zeer lastig blijken te zijn om de duurzaamheid van biobrandstoffen in de producerende ontwikkelingslanden te controleren en te handhaven zonder van protectionisme te worden beschuldigd. Om een concreet voorbeeld te noemen: de discutabele grondstof palmolie, die ver- moedelijk al heel wat regenwoud heeft ge- kost, is voor veel Aziatische landen op dit moment een kans op economische ontwik- keling, en daarvoor mag veel wijken ? soms zelfs regenwoud. Maar zelfs als het plat- branden van regenwoud ten behoeve van

Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.