Het lijstblok 'gekochte producten' kan alleen op een productdetailpagina geplaatst worden.
Inventarisatie lokale energie-initiatieven - Aeneas Media

De thermometer in de lokale duurzame energiebeweging

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 19 augustus 2013 Energie+ 2013/3 1 reactie 921x gelezen

Wetenschappers, politici en adviseurs kijken met veel belangstelling naar de opkomst van lokale duurzame energie. Een schets op basis van de meest complete feiten en cijfers laat zien dat de exponentiële groei van lokale energie-initiatieven het begin kán zijn van de kanteling van de energiemarkt.
  • Pagina 1
  • Pagina 2

Pagina 1

10 Energie+ nr 3 september 2013
 organisatie
Tekst Lot van Hooijdonk, projectleider bij HIER opgewekt CALorie
L
okale energie-initiatieven gaan hun
eigen gang en zijn in principe ...
10 Energie+ nr 3 september 2013 organisatie Tekst Lot van Hooijdonk, projectleider bij HIER opgewekt CALorie L okale energie-initiatieven gaan hun eigen gang en zijn in principe geen verantwoording verschuldigd. Er is dus geen officieel overzicht van. Bovendien is elk overzicht per definitie een momentopname. Dag in dag uit zijn mensen in heel Nederland met energie-initiatieven bezig. Nieuwe worden geboren; anderen sterven een zachte dood. De cijfers die in dit artikel genoemd worden, zijn dus indicatief, maar voldoende gefundeerd om conclusies uit te trekken. Als basis voor de cijfers is de inventarisatie lokale energie-initiatieven van HIER opge- wekt gebruikt. Definitie De vraag is wat een lokaal duurzaam energie-initiatief eigenlijk is. De Van Dale zegt er niks over, dus we zullen onze eigen definitie moeten kiezen. HIER opgewekt gebruikt als criteria: ? Het initiatief is geografisch afgebakend (lokaal). ? Het doel is om lokaal duurzame energie te gaan produceren. ? Het gaat om een collectief initiatief, niet om eenlingen. Vaak gaat het om co?peratieven of verenigin- gen van bewoners. Maar stichtingen of bv's komen ook voor, die worden bijvoorbeeld gebruikt om productiemiddelen in onder te brengen. Naast bewoners kunnen ook ondernemers of publieke organisaties initiatiefnemer zijn. Vaak zijn bewoners dan wel een doelgroep, bijvoorbeeld als afnemer van de zelf geproduceerde energie. Meestal starten initiatieven met uitsluitend vrijwil- ligers. Als initiatieven grootse en meesle- pende plannen hebben, ontkomen ze er normaal gesproken niet aan om met betaalde krachten te werken, of op z'n minst met vergoedingen. Soms ligt dit gevoelig, omdat betrokkenen het vrijwillige karakter als een groot goed beschouwen. Of omdat voor salarissen simpelweg het geld ontbreekt. Nieuw? Over de lokale duurzame energiebeweging wordt vaak gesproken alsof het een nieuw fenomeen is. Dat is natuurlijk niet zo. De Windvogel is bijvoorbeeld in 1991 al opge- richt. UWind in Houten stamt uit 1989 en haar windmolens hebben pas dit voorjaar het licht gezien. De grootste co?peratie uit Belgi?, Ecopower, is ook in 1991 van start gegaan. En in landen als Duitsland en Denemarken heeft lokale energieproductie eerder een vlucht genomen dan in Nederland. Desalniettemin is er wel degelijk sprake van een toename in de laatste jaren. Vanaf 2006 is er een nieuwe generatie initiatieven gestart in Nederland en vanaf 2009 is er sprake van een exponentiele toename. In totaal zijn er nu meer dan 450 lokale duurzame energie-initiatieven. Bronnen Onder lokale duurzame energie kan van alles vallen; als het maar lokaal en samen is en met het opwekken van duurzame energie te maken heeft. Het ligt voor de hand dat de meeste initiatieven beginnen met projecten die gerelateerd zijn aan zonne-energie. Dat is het meest laagdrempelig, wat betreft investerings- bedragen, doorlooptijden en technische inpasbaarheid. In onze inventarisatie tellen we 150 tot 200 zonne-energie-plannen. Dit zou een flinke vlucht kunnen nemen als het verlaagd energiebelastingtarief voor energie- co?peraties in werking treedt per 1 januari 2014. De businesscase is voor grootschalige zonneprojecten nu nog moeilijk rond te krijgen. Vaak betreft het dan ook collectieve inkoop van zonnepanelen. Windprojecten hebben daarentegen vaak wel een goede business- case. Er zijn in de inventarisatie van HIER opgewekt meer dan 80 initiatieven met windambities. Zo'n 75 plannen zijn biomassa- gerelateerd. Meer dan 40 initiatieven hebben plannen met warmte: aardwarmte, restwarmte of warmtepompen. Daarnaast zijn er vijftien plannen om energie uit waterkracht te winnen. Ambities Een paar jaar geleden hadden veel initiatieven de ambitie om een lokaal duurzaam energie- bedrijf te worden. Dat is een bedrijf dat niet alleen lokaal produceert maar ook lokaal energie levert aan klanten in de buurt. Uit Wetenschappers,politicienadviseurskijkenmetveelbelangstellingnaar deopkomstvanlokaleduurzameenergie.Eenschetsopbasisvandemeest completefeitenencijferslaatziendatdeexponenti?legroeivanlokale energie-initiatievenhetbegink?nzijnvandekantelingvandeenergie- markt. De thermometer in de lokale duurzame energiebeweging

Reacties

Reacties

Anne Marieke Schwencke 01/09/2013 08:48

In aanvulling op interessant artikel. Zie ook mijn onderzoek met beschrijving van lokale energielandschap Energieke Bottomup en artikel eerste EnergiePlus. Veel gebeurd sindsdien maar nog even actueel.
Interessante ontwikkeling is rol leveranciers en netbeheerders oppakken. Nieuwe kansen en bedreigingen voor lokale energieinitiatieven.

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.