Het lijstblok 'gekochte producten' kan alleen op een productdetailpagina geplaatst worden.
Toetsversie Omgevingswet - Aeneas Media

De Omgevingswet een stap verder

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 1 oktober 2013 Toets 2013/3 95x gelezen

In TOETS 2012/2 is aandacht besteed aan de Kabinetsnotitie van 9 maart 2012 over de nieuwe Omgevingswet. Nu, een jaar later, ligt er een toetsversie van de nieuwe wet. Er is dus reden voor een update. In dit artikel wordt in eerste instantie kort ingegaan op de belangrijkste algemene ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Vervolgens zoomen we in op het hoofdstuk Milieueffectrapportage. Welke veranderingen zijn daarin waar te nemen en welke gevolgen heeft dat?

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4

Pagina 1

TOETS0313
16
omgevingswet
DE AUTEUrs
Willem-Jan Langenbach (06-24352138, wjnlangenbach@legisadvies.nl)
is zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsrecht. Willie Fik-
ken (06-52629288, ...
TOETS0313 16 omgevingswet DE AUTEUrs Willem-Jan Langenbach (06-24352138, wjnlangenbach@legisadvies.nl) is zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsrecht. Willie Fik- ken (06-52629288, w.fikken@williefikken.nl) is zelfstandig adviseur op het raakvlak van milieu, ruimtelijke ordening en infrastructuur, met milieueffectrapportage als specialisatie. TOETSvErSiEOmgEvingSwET DEOmgEvingSwET EEnSTapvErDEr inTOETS2012/2isaandachtbesteedaandeKabinetsnotitievan9maart2012overdenieuweOmge- vingswet.nu,eenjaarlater,ligtereentoetsversievandenieuwewet.Erisdusredenvooreenupdate. inditartikelwordtineersteinstantiekortingegaanopdebelangrijkstealgemeneontwikkelingen rondomdeOmgevingswet.vervolgenszoomenweinophethoofdstukmilieueffectrapportage.welke veranderingenzijndaarinwaartenemenenwelkegevolgenheeftdat? willem-JanLangenbachenwillieFikken n a het uitbrengen van de kabinetsnotitie stelselherziening omgevingsrecht in maart 2012, is begin 2013 de eerste uit- gewerkte versie van de Omgevingswet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar buiten gebracht. Het is een omvangrijk wetsvoorstel. Deze zogenoemde toetsversie bestaat uit 19 hoofdstukken, een uitgebreide Memorie van Toelichting (MvT) en een artikelsgewijze toelichting. In de toetsversie worden de zes kerninstrumenten, die in het artikel `De Omgevingswet komt eraan' in Toets 2012/2 kort zijn toegelicht, verder uitgewerkt. Het gaat om de omge- vingsvisie, plannen en programma's, decentrale regelgeving (omgevings- plan en verordeningen), algemene regels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. De eerder aangekondigde gemeentelijke omgevingsverorde- ning wordt in de toetsversie omgevingsplan genoemd. In dit plan worden locatieontwikkelingsregels opgenomen. Dat wil zeggen functie- en locatie- gebonden regels over bouwactiviteiten die bepalend zijn voor de mogelijk- heid om een locatie te ontwikkelen. Daarmee komen de bestemmingsplan- nen en beheersverordeningen te vervallen. Het ministerie van I&M is in gesprek met de Vereniging Nederlandse Ge- meenten (VNG) over de invoering van het gemeentelijk omgevingsplan door de lokale overheden. Het lijkt erop dat in ieder geval is gekozen voor een gefaseerde invoering. Dit houdt in dat straks in de invoeringswet voor de Omgevingswet wordt bepaald dat alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden aangemerkt als een gemeentelijk omge- vingsplan. Vervolgens kunnen gemeenten in eigen tempo werken aan een ge?ntegreerde versie van het gemeentelijk plan. Het tijdstip waarop deze transitie moet zijn afgerond is nog niet bekend, en is dus nog punt van overleg met de VNG in het kader van het overgangsrecht. Milieueffectrapportage Hoofdstuk 7 van de Toetsversie van de nieuwe Omgevingswet behandelt milieueffectrapportage. Het hoofdstuk is opgebouwd uit drie afdelin- gen. Afdeling 7.1 bevat een aantal algemene bepalingen, Afdeling 7.2 gaat in op milieueffectrapportage voor plannen of programma's en Afde- ling 7.3 betreft milieueffectrapportage voor besluiten. Het eerste dat op- valt bij lezing van de wetteksten is de eenvoud, zeker in verhouding tot de huidige regeling. In die zin lijkt een van de doelen de stelselwijziging, namelijk vereenvoudiging, meteen al gehaald. Bij nadere bestudering blijken er toch nog wat adders onder het gras te zitten.

Reacties

Reacties

Geef uw reactie

Wij horen graag van u.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.